Privacy- en cookiesbeleid – Versie van 26/08/2021

Empreinte (verder te noemen Wij) respecteert het privéleven van de bezoekers van haar online winkel www.empreinte.com (verder: website), de fysieke winkels Empreinte (verder: de winkels), en meer in het algemeen, het privéleven van  personen die aan haar Persoonlijke Gegevens doorgeven (term hierna omschreven)

Het huidige privacybeleid maakt integraal deel uit van de Algemene Verkoopvoorwaarden. Het is elke keer van toepassing als u uw Persoonlijke Gegevens aan Empreinte doorgeeft en aan elke soort verwerking die Empreinte met die Gegevens uitvoert. 

Daarmee accepteert u expliciet het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens in overeenstemming met het huidige privacybeleid, als u een bestelling plaatst op de website, een aankoop doet in de Winkel, een klantaccount aanmaakt of meedoet aan een wedstrijd; of als u onze klantenservice contacteert of het ontvangen van commerciële werving van ons accepteert, en in bredere zin als u zich op onze website begeeft en/of inlogt op onze website, of op een of andere manier met Empreinte een uitwisseling hebt.

We behouden ons het recht voor ons privacybeleid op enig moment te wijzigen, met inachtneming van de van kracht zijnde wetten ten aanzien van de bescherming van persoonlijke gegevens. In geval van wijziging zult u daarvan via de geëigende kanalen op de hoogte worden gesteld.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING EN WAT ZIJN ONZE VERPLICHTINGEN?

De firma Empreinte – 5 rue de l’Eau Blanche – 29200 Brest – France, ingeschreven bij KvK van Brest: 635 620 719, BTW-nummer: FR 85 635 620 719 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens (verder te noemen «Empreinte» of «Wij»).

Wij zijn gehouden uw Persoonlijke Gegevens in alle veiligheid te verwerken en met respect voor de toepasselijke regelgeving in Frankrijk en de Europese Unie op het gebied van de bescherming van Persoonlijke Gegevens («Toepasselijke Regelgeving»), in het bijzonder:

de wet betreffende automatisering, bestanden en vrijheden nr.78-17 van 6 januari 1978 gewijzigd, en zijn eventuele herzieningen;

de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens (de «AVG») en elke andere erop volgende tekst, de uitvoeringsbepalingen inbegrepen;

de door de Europese Unie goedgekeurde teksten en de plaatselijk van kracht zijnde wetten over Persoonlijke Gegevens, in voorkomend geval;

De bepalingen en beslissingen van de controlerende overheden, met name de nationale Commissie voor informatica en vrijheden (CNIL).

Om de naleving van de Toepasselijke Regelgeving en de bepalingen van het huidige privacybeleid te verzekeren, hebben wij een contactpersoon aangewezen op het gebied van de bescherming van Persoonlijke Gegevens.

Deze contactpersoon kan worden benaderd voor elke vraag die betrekking heeft op uw Persoonlijke Gegevens, door het sturen van uw vraag per e-mail naar het volgende adres: [email protected]

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?

De term «Persoonlijke Gegevens» omvat alle informatie over u waardoor u direct of indirect persoonlijk te identificeren bent.

Aldus moeten wij het volgende verzamelen:

uw aanspreekvorm, voor- en achternaam,

postadres en telefoonnummer,

e-mail adres,

nummers van creditcards die zijn opgeslagen tijdens uw bestelling en verwerkt door onze bankrelaties die belast zijn met het verwerken van betalingen,

gebruikersnaam,

correspondentie per e-mail of sociale netwerken, en/of telefoongesprekken met de klantenservice, evenals alle andere gegevens voor het in stand houden van een commerciële relatie,

cookies en andere tracers die genoemde gegevens bevatten, IP-adres en andere informatie die nodig zijn om u te identificeren en die u op enig moment aan ons ter beschikking stelt;

Alle andere informatie die nodig is om u te identificeren en die u allemaal aan ons ter beschikking stelt.

HOE GOOGLE INFORMATIE VAN DE EMPREINTE WEBSITE GEBRUIKT ?

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

WANNEER VERZAMELEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens verzamelen als u:

onze website bezoekt,

inlogt of een eigen klantaccount aanmaakt op de website of in de winkel,

een bestelling plaatst op de website of in een winkel,

uw bestelling terugstuurt,

zich inschrijft voor onze Nieuwsbrief

meedoet aan een wedstrijd die door ons of een van onze partners is georganiseerd,

een klacht stuurt, een vraag stelt of ons uw commentaar toestuurt,

ons uw Persoonlijke Gegevens meedeelt op de website of op welke andere manier dan ook,

Een interactieve uitwisseling met ons heeft via onze officiële sociale media.

WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Op grond van het contract dat ons bindt, per wettelijke verplichting vanwege ons gerechtvaardigd belang of na uw toestemming te hebben gekregen, gaan wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Doeleinden van de verwerking

Basis van de verwerking

Het uitvoeren van bestellingen via de website, per telefoon of in de winkels

Het verzorgen van de klantrelaties (telefoon, e-mail), het maken van een account, het volgen van de bestellingen, het terugsturen van producten en terugbetalingen.

Behandeling van klachten van klanten of vragen over de producten

Uitvoering van het contract tussen een Klant en Empreinte

 

Beheer van het betalingsverkeer en het sturen van een factuur

Uitvoering van het contract tussen een Klant en Empreinte

Fraudebestrijding

Gerechtvaardigd belang van Empreinte

Beheer van leveringen

Uitvoering van het contract tussen een Klant en Empreinte

Behandeling van klachten van klanten of vragen over de producten of ons merk

Gerechtvaardigd belang van Empreinte

Het beheren en verbeteren van klantaccounts, met name door nieuwe functies of nieuwe diensten aan te bieden.

Gerechtvaardigd belang van Empreinte om de koopervaring te verbeteren


 

Het opstellen van statistieken, analyses, selecties en onderverdelingen van de klanten voor een beter begrip van het klantenbestand.

Gerechtvaardigd belang van Empreinte om de klantbelevenis en het aanpassen van het aanbod te verbeteren

Ontwikkeling en verbetering van de website

Gerechtvaardigd belang van Empreinte voor de verbetering van de dienstverlening

 

Het behandelen van verzoeken die te maken hebben met uw rechten

Wettelijke verplichting

Het toesturen van commerciële aanbiedingen van bestaande en nieuwe producten of diensten via elektronische weg (e-mail of website, op sociale media, op andere websites) of in de winkels

Toestemming van de Klant

Meting van het aantal bezoeken aan de website (mobiel of desktop)

Gerechtvaardigd belang

Analyse van het gedrag van de klant op de website of in de winkels, en hoe deze reageert op marketing campagnes zodat producten en dienstverlening verbeterd en gepersonaliseerd kunnen worden, en aangeboden in de vorm van commerciële mededelingen en/of reclame

Toestemming van de Klant

Een personalisering van de surf-ervaring op de website en de reclame-aanbiedingen, voor onze rekening of die van onze partners, op onze website of extern, dit alles naar gelang de voorkeuren van de klant.

Toestemming van de Klant

NIEUWSBRIEVEN

U kunt u direct op de website, bij uw bestelling of in de winkels, inschrijven op de Nieuwsbrief en zo ervoor kiezen regelmatig geïnformeerd te blijven over aanbiedingen op de website en/of via de winkels.

U heeft op elk moment de mogelijkheid u uit te schrijven door op de daarvoor bestemde link onderaan elke nieuwsbrief te klikken of door een verzoek per e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

AAN WIE GEVEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR?

We kunnen uw Persoonlijke Gegevens geheel of gedeeltelijk doorgeven aan enkele partners van ons, die namens ons en volgens onze instructies uw persoonlijke gegevens verwerken om ons bij te staan bij het verrichten van deze werkzaamheden: 

o Het uitvoeren van uw bestelling, voorbereiding en aflevering van uw producten inbegrepen,

o Het in alle veiligheid afwerken van uw betaling,

o Fraudebestrijding en, in voorkomende gevallen, terugvorderen van openstaande bedragen

o Het versturen van e-mails voor marketing doeleinden,

o Het opslaan van al uw Persoonlijke Gegevens

o Het personaliseren van onze website aan de hand van uw voorkeuren,

o Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en de technische ontwikkeling van de website en de informatiesystemen van Empreinte, 

o Het analyseren van uw gebruik van de site met het oog op het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de website.

Er zij aan herinnerd dat de instanties aan wie wij uw Persoonlijke Gegevens doorgeven bij contract gebonden zijn aan geheimhouding en aan de naleving van de Toepasselijke Regelgeving betreffende de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens.

WAAR GAAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NAARTOE?

Uw Persoonlijke Gegevens worden bewaard in de Europese Economische Ruimte («EER», dat zijn de 28 Lidstaten van de Europese Unie, alsmede Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), waar de servers van de website staan opgesteld.

Sommige van onze partners en onderaannemers aan wie we uw Persoonlijke Gegevens doorgeven, zijn buiten de EER gevestigd, en soms in landen die door de Europese Commissie niet zijn aangemerkt als in het bezit zijnde van een voldoende werkend beschermingsniveau. In zulke gevallen hebben wij ons, conform de Toepasselijke Regelgeving, verplicht om:

met deze bedrijven een overeenkomst betreffende grensoverschrijdende informatiestroom af te sluiten, in overeenstemming met het type contractuele bepalingen van de Europese Commissie, of

samen te werken met bedrijven die bindende Interne Bedrijfsregels hebben (BCR), die grensoverschrijdende overdracht toestaan.

U kunt uitgebreidere informatie over dit onderwerp krijgen en, in voorkomend geval, een kopie krijgen van overeenkomsten betreffende grensoverschrijdende informatiestroom die wij met onze partners hebben afgesloten, door een verzoek per e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

HOE GARANDEREN WIJ DE VEILGHEID VAN UW GEGEVENS?

Wij hebben interne procedures ingesteld om de veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens te kunnen waarborgen tijdens het gebruik, de overdracht of bij het opslaan. Wij waarborgen eveneens het handhaven van de ingestelde procedures om overeenstemming met de Toepasselijke Regelgeving te kunnen garanderen. 

Deze veiligheidsprocedures omvatten met name:

de verplichting van onze partners en onderaannemers om bij hun werkzaamheden voor ons - in het bijzonder om onze website en de inhoud ervan voor u beschikbaar te maken of om uw bestellingen uit te voeren (inclusief bestellingen per telefoon) - om hun contractuele verplichtingen na te komen ter verzekering van een goede bescherming van de Persoonlijke Gegevens waar zij inzage in hebben.  

de inperking van inzage in uw Persoonlijke Gegevens voor medewerkers, die verplichting tot geheimhouding hebben en voor wie toegang tot uw Persoonlijke Gegevens noodzakelijk is om u producten en diensten te leveren en/of gerechtvaardigd is in het kader van hun taken; 

het instellen van voorzorgsmaatregelen om uw Persoonlijke Gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies of verandering, en elke niet-goedgekeurde inzage in uw Persoonlijke Gegevens te verhinderen.

het opslaan van uw Persoonlijke Gegevens op servers die gegarandeerd veilig zijn. 

WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KUNT U ZE UITOEFENEN? 

In overeenstemming met de Toepasselijk Regelgeving heeft u de mogelijkheid de volgende rechten uit te oefenen:

Het recht van inzage in uw gegevens,

Het recht op rectificatie en het recht op het verwijderen van uw gegevens (recht op vergetelheid),

Het recht op het beperken van de verwerking van uw gegevens,

Het recht op overdracht van uw gegevens,

Het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens,

Het recht richtlijnen op te stellen inzake uw gegevens na uw overlijden,

Om deze rechten te kunnen uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via een van de volgende communicatiemiddelen:

via het volgende e-mail adres: [email protected]

per post, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, ter attentie van de Juridische Afdeling, op het volgende adres: 5 rue de l’eau blanche – F-29200 Brest

U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een bevoegde controlerende instantie (CNIL). 

WAT IS ONS BELEID TEN AANZIEN VAN COOKIES (TRACERS)?

Terwijl u de website bezoekt, kunnen we kleine stukjes informatie op uw computer plaatsen, die «cookies» genoemd worden en die door uw computer bewaard worden op de harde schijf.  Deze cookies stellen ons met name in staat om:

Het goed functioneren van onze website te verzekeren en uw koopervaring te verbeteren,

Ons internetverkeer te analyseren en onze website beter te laten presteren,

Gepersonaliseerde en aan uw belangstelling aangepaste inhoud aan te bieden,

Gerichte reclame op onze site en daarbuiten aan te bieden, vooral op sociale media, evenals reclame op basis van uw locatie, 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Wij gebruiken de volgende cookies:

Technische cookies betreffende het functioneren van de website (verplicht)

Deze cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website en kunnen niet anders ingesteld worden. Dankzij deze cookies kunt u door de website browsen, gebruikmaken van zijn mogelijkheden en uw voorkeuren vastleggen zoals de taal, toegang tot uw account, de producten die in uw aankoopmandje terechtkomen... en ze beveiligen onze website tegen eventuele fraude door voorspellende analyses.  Mocht er een vermoeden van fraude in onze systemen ontstaan, waardoor u geen bestellingen via internet kunt doorgeven, dan zult u terstond geïnformeerd worden en kunt u de klantenservice contacteren zodat uw betaling nogmaals geverifieerd kan worden.

Cookies voor de analyse van de website

Door deze cookies, ook wel performance genoemd, kunnen we het bezoek aan de site meten (aantal bezoeken, bezochte pagina's, herkomst…), uw surfgedrag op de site analyseren en uw reacties op de door ons aangeboden producten, zodat we de site beter kunnen laten presteren. Ze verzamelen informatie over het surfgedrag van de bezoeker van de site, hetgeen ons kan helpen bij het verbeteren van de ergonomie en de functies van de website. Door deze cookies te accepteren draagt u bij aan de verbetering van onze website.

Voorkeurscookies (Belevenis en relatie)

De website onthoudt uw voorkeuren terwijl u op de site surft of online aankopen doet. Dit vereenvoudigt, vergemakkelijkt en personaliseert uw browsebeleving zodat we beter kunnen inspelen op uw voorkeuren en verwachtingen. Deze cookies stellen ons in staat u aanbevelingen te doen voor producten, voor zinvolle dienstverlening of voor inhoud op de site, per e-mails die u worden toegezonden of in de winkels, in aansluiting op uw verwachtingen en voorkeuren. Ook zorgen ze ervoor dat we de ergonomie van de site kunnen testen en verbeteren. Zonder deze cookies kan uw bezoek aan de site vertraagd en de relevantie van de aanbevelingen verminderd worden.

Geolocatie-cookies:

Door deze cookies kunt u gebruikmaken van sommige functies van op onze website aangeboden dienstverlening. 

Reclame- en targeting cookies (Marketing & Sociale Media):

Deze cookies worden gebruikt om mededelingen die u interesseren op onze site en daarbuiten, sociale media inbegrepen, te verspreiden. Daarvoor kunnen wij uw e-mail adres, in versleutelde vorm, aan onze samenwerkende sociale media  doorgeven. Bovendien beperken deze cookies het aantal malen dat u een reclame ziet en helpen ze ons het succes van onze publiciteitscampagnes te meten.  Ze halen bepaalde informatie op waardoor we gerichter reclame kunnen maken naar gelang uw interesses. Als u deze cookies uitschakelt, blijven er evengoed reclames (inclusief die van ons) verschijnen terwijl u surft, maar die houden geen rekening meer met uw interesses en zijn daarom minder gewenst. 

HOE KUNT HET GEBRUIK VAN COOKIES WIEGEREN OF ACCEPTEREN?

Het opslaan van cookies op uw computer hangt af van uw keuze, behalve in het geval van functionele en beveiligingscookies, die nodig zijn voor het correct functioneren van onze website. De cookies worden opgeslagen gedurende 13 maanden.

U kunt cookies op autonome wijze uitschakelen door de instellingen van uw browser te wijzigen, maar wees u er wel van bewust dat u door het uitschakelen van cookies wellicht niet alle functies van de website meer kunt gebruiken. Hier volgt wat informatie over hoe u cookies kunt uitschakelen in bepaalde webbrowsers:

Firefox:

1. Klik op Menu ≡ en kies Opties

2. Kies Privacy en beveiliging.

3. Onder verbeterde bescherming tegen volgen, klik op Aangepast om de inhoud te kiezen die u wilt blokkeren.

4. Klik op het vakje Cookies De standaardkeuze is cross-site tracking cookies en sociale-mediatrackers. 

Om externe cookies te blokkeren kiest u in het keuzemenu de optie Alle externe cookies (kan de werking van sommige sites belemmeren).

5. Sluit de pagina about:preferences. Alle wijzigingen die u hebt ingevoerd worden automatisch vastgelegd.

https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers

Internet Explorer:

Als u niet wilt dat de websites cookies opslaan op uw PC, kunt u de cookies blokkeren. Het blokkeren van cookies kan echter wel er voor zorgen dat sommige pagina's niet correct worden afgebeeld ofwel kunt u een bericht van een website ontvangen dat u cookies dient toe te staan om de site te kunnen bezoeken.

1. In Internet Explorer, klik op Toepassingen, kies daarna Internet Opties.

2. Kies de tab Beveiliging en, onder Instellingen, kies Geavanceerd Kies uw voorkeur of u wilt toestaan of blokkeren of gevraagd worden de gewenste configuratie vast te stellen voor interne of externe cookies. 

https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/supprimer-et-gérer-les-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Google Chrome:

U kunt standaard cookies toestaan of blokkeren. Ook kunt u cookies van een bepaalde website toestaan, terwijl u externe cookies in mededelingen of foto's van dezelfde site blokkeert.

1. Open Chrome op uw computer.

2. Klik bovenaan rechts op Plus Plus en dan op Instellingen.

3. Onder Privacy en beveiliging, klik op Cookies en andere gegevens van de site.

4. Maak een keuze:

o "Alle cookies toestaan"

o "Alle cookies blokkeren (niet aanbevolen)"

o "Externe cookies blokkeren in de modus privé browsen"

o "Cookies van derden blokkeren"

Belangrijk: Als u cookies van derden blokkeert, zijn alle cookies en gegevens van andere sites geblokkeerd, ook als deze sites zijn toegestaan in uw lijst met uitzonderingen.

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr

Safari:

U kunt diverse opties wijzigen in de voorkeuren van Safari zodat Safari altijd cookies en gegevens van websites toestaat of blokkeert.

In de Safari-app op uw Mac kiest u Safari > Voorkeuren, klik op Privacy, en neem dan een van de volgende opties:

Om ervoor te zorgen dat tracking functies geen cookies en gegevens van websites gebruiken om u te volgen: Kies «Verhinder tracking op meerdere domeinen».

De cookies en de gegevens van websites worden verwijderd, tenzij u die sites bezoekt en communiceert met sites met een tracking.

Om cookies altijd te blokkeren: Kies «Alle cookies blokkeren».

Websites, derden en adverteerders kunnen geen cookies of andere gegevens opslaan op uw Mac. Daardoor is het mogelijk dat sommige websites niet correct functioneren..

Om cookies altijd toe te staan: Schakel «Alle cookies blokkeren» uit.

Websites, derden en adverteerders kunnen cookies of andere gegevens opslaan op uw Mac.

Om opgeslagen gegevens en cookies te verwijderen: Klik op Beheer van website gegevens, kies een of meerdere websites, klik vervolgens op Verwijderen of Alles wissen.

Het verwijderen van gegevens kan het volgen van uw activiteiten verminderen, maar het kan u ook verhinderen bij sommige websites in te loggen of de positie van die sites veranderen. 

Om te zien welke internet-sites cookies en gegevens opslaan: Klik op Beheer van gegevens van de website.

Opmerking: als u uw cookie-voorkeuren wijzigt of cookies of gegevens van websites verwijdert in Safari, kan dat gevolgen hebben voor andere apps.

Https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac

Opgemerkt dient te worden dat wij geen controle hebben over het gebruik van cookies door derden.

HOE LANG BLIJVEN UW PERSOONLIJK GEGEVENS BEWAARD?

Voor de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende het beheer van de klanten van de website, de winkels en van prospects, daarbij met name inbegrepen het beheer van klantrelaties, van marketing campagnes, van teruggezonden artikelen en het volgen van pakketten, hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

Persoonlijke Gegevens betreffende klanten: duur van de contractuele overeenkomst, verhoogd met de wettelijk voorgeschreven duur, te weten 3 jaar;

Gegevens betreffende de prospects van niet-klanten: 3 jaar vanaf het laatste actieve contact met ons merk;

Historische cookies voor aankoop en surfen: 13 maanden;

Het verwijderen van uw persoonlijke gegevens uit onze actieve database wordt gevolgd door een periode van tijdelijke opslag van bepaalde persoonlijke gegevens om aan onze wettelijke, administratieve en fiscale verplichtingen te kunnen voldoen, en ook om uw eventuele klachten en garantieverzoeken te kunnen behandelen binnen de grens van de kracht zijnde verjaringstermijn.

Mochten uw persoonlijke gegevens op een later tijdstip opgeslagen zijn, dan worden deze op onherroepelijke wijze automatisch anoniem gemaakt.

HOE KUNT U ONS CONTACTEREN?

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of over de manier waarop wij uw Persoonlijke Gegevens verwerken, gelieve ons te contacteren:

via het volgende e-mail adres: [email protected]

per post, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, ter attentie van de Juridische Afdeling, op het volgende adres: 5 rue de l’eau blanche – F-29200 Brest

COOKIE-INSTELLINGEN